Instytut Aktywizacji Regionów Z Siedziba w Gdyni

ul. Kopernika 20/3
81 424 Gdynia

 

PETYCJA

 

PEŁNOPRAWNI - to nowy projekt, który wystartował na obszarze woj. pomorskiego, a skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami.

Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów wdraża pomoc prawną dla osób z niepełnosprawnościami, które z uwagi na swoją niesamodzielność nie mogą skutecznie bronić swoich spraw przed sądami i urzędami. Prawnicy fundacji zapewnią bezpłatną pomoc prawną również na etapie postepowania sądowego.
Projekt realizowany jest z dotacji Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG i potrwa do września 2023 r. Szczegóły na stronie www.pelnosprawni.eu oraz infolinii fundacji lub pod nr. tel. 793 961 569.


Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Oczekiwane działanie:
Z uwagi na to, że projekt ten wpisuje się wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji, prosimy o rozesłanie informacji o petycji do wszystkich współpracowników adresata petycji oraz podległych mu instytucji, służb i podmiotów zależnych, które ramach swoich działań kontaktują się lub
rozpatrują sprawy na rzecz, w interesie lub w relacji z osobami z niepełnosprawnością.


Oświadczam, że wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję /podmiotu trzeciego w interesie którego wnoszona jest petycja - Fundacja
Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni/.


Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierająca odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.


Wioletta Milewska - Wolantariusz Fundacji
Instytut Aktywizacji Regionów z Siedzibą w Gdyni