Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń:
 
1. PIENIĘŻNYCH:

 

 

 2. NIEPIENIĘŻNYCH:

  • praca socjalna,

 

  • bilet kredytowany,

 

  • składki na ubezpieczenie zdrowotne,

 

  • składki na ubezpieczenia społeczne,

 

  • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

 

  • sprawienie pogrzebu,

 

  • schronienie, posiłek,

 

  • niezbędne ubranie,

 

 

 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,