Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł przysługuje rodzinom bez względu na dochód, jeżeli rodzina złoży o nią wniosek w terminie 3 miesięcy od urodzenia dziecka.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o świadczenie to mogą ubiegać się rodziny na dzieci urodzone 9 listopada 2005 r. i później, ponieważ termin 3-miesięczny konieczny do złożenia wniosku upływa dla tych osób w czasie obowiązywania tego przepisu. Zgodnie z art. 57 § 3 k.p.a., termin określony w miesiącach kończy się bowiem z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu.

Jeżeli rodzina, której dziecko urodziło się dnia 9 listopada 2005 roku albo po tym terminie złoży w terminie 3 miesięcy od urodzenia dziecka wniosek (termin ten na dzieci urodzone 9 listopada 2005 roku upływa 9 lutego br., czyli pierwszego dnia obowiązywania tej ustawy) - to nabędzie prawo do zapomogi.

UWAGA!!
Wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpoznania.


Wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpoznania.
Druk wniosku można pobrać osobiście w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łebie lub korzystając z poniższego linku.

Wniosek wraz z kserokopią dowodu osobistego (oryginał do wglądu) oraz oryginałem skróconego aktu urodzenia dziecka należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie.   Pobierz wniosek o ustalenie uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka pobierz>>