Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie, działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego zarządzeniem nr 37/2024 Burmistrza Miasta Łeba z dnia 20 marca 2024 roku oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021- 2027 (Dz. U. z 2022 poz. 1079 z późn.zm.) informuje, iż w wyniku otwartego naboru na partnera, ogłoszonego dnia 22.03.2024r. w celu wspólnego przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet FEPM.05 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie FEPM.05.17 Usługi społeczne i zdrowotne, którego realizatorem będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie, działający w imieniu Gminy Miejskiej Łeba 

  • jako podmiot do realizacji zadania w zakresie stworzenia Klubu Seniora został wybrany Związek Diecezjalny Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej z siedzibą przy Alei św. Jakuba Ap. 25, 84-360 Łeba, 
  • jako podmiot do realizacji zadania w zakresie stworzenia Klubu Rodzin zostało wybrane Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Łebie z siedzibą przy Alei św. Jakuba Ap. 25, 84-360 Łeba. 

Uzasadnienie:

W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 22.03.2024r. dotyczące otwartego naboru na partnera w celu wspólnego przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet FEPM.05 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie FEPM.05.17 Usługi społeczne i zdrowotne wpłynęły 4 oferty.

Komisja ds. oceny ofert na podstawie dokonanej oceny oraz określonych w ogłoszeniu kryteriów formalnych i merytorycznych zdecydowała o wyborze ww. partnerów do wspólnego
przygotowania i realizacji projektu.

 

 Wyniki naboru na partnera do projektu "Bo liczy się człowiek"