Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2012 r. (M.P. 2013 nr 0 poz. 774)

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 984)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 966)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1059)

Ustawa z dnia 21 czerwca o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734 z póżn. zm) - stan na dzień 2005.08.25

Ustawa z dnia 22 września 2006r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z dnia 21 listopada 2006r. Nr 208, poz.1535)

Ustawa z dnia 17 lutego2006r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z dnia 18 kwietnia 2006r. Nr 64, poz. 447)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1817)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych(Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1094)

    Teksty powyższych aktów prawnych zostały pobrane z Internetowego Systemu Informacji Prawnej Kancelarii Sejmu.